AA ပွႆႇပၼ်တူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 23 ၵေႃႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈ ႁုပ်ႈသိမ်းပၼ် ဢမူႉၶတီးပွႆႇပၼ်တူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယဝ်ႉၼၼ်ႉ AA ၵေႃႈ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်တူဝ် ႁၢႆးသိုၵ်း 23 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပွႆႇပၼ်တူဝ်ႁၢႆးသိုၵ်း 17 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်သိုၵ်းလူင်၊ ႁူဝ်သိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ (3) ၵေႃႉ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင် 14 ၵေႃႉ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2019 တီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်း သူၺ်ႇၼတီႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၵႂႃႇ ပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပွႆႇပၼ်တူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (6) ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် 2 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်သိုၵ်း 2 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁၢၼ် 1 ၵေႃႉ ၵႂႃႇလွႆးဢၢပ်ႈပွႆႇပၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျႅတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (6) ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA, Myanmar Now လႄႈ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပွႆႇပၼ်တူဝ် ႁၢႆးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် လႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶႅင်ႇသုၶ လၢတ်ႈဝႃႈ − ႁၼ်ထိုင်ၽွၼ်းလီၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ၸင်ႇလႆႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ႁၢႆးသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢိၵ်ႇ ၼွင်ႉၸၢႆး၊ ၼွင်ႉယိင်း လႄႈ ၼွင်ႉၶူၺ် ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢမူႉၶတီး ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တင်းမူတ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2018 ထိုင် 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉမႃးတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ 2 ပွၵ်ႈ၊ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး သွၼ်ႈသဝ်းယူႇတီႈႁူင်းပၢႆႈၽေး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2021 ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း