AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1,038 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 1,038 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ 82 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 18 လူင်းတႂ်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 82 ၵေႃႉၼႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ပိုတ်းယိုတ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႆႉမီးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ထိုင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈမီး။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢႃႇယု 20 ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄး တီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃးသေ ၵုမ်းၶင်ၸႅတ်ႈထၢမ် လူၺ်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၽွင်းထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် တဵမ်ထူၼ်ႈသေ ႁႃတၢင်းၽိတ်းၵၢဝ်ႇၼႄးၵူၼ်းၼုမ်ႇယဝ်ႉ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉ ဢႃႇယုယင်းပႆႇတဵမ် 18 လႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူဝ်ႇလႆႈယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်တဵမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း