AAPP ဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸွမ်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD သေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1006 ၵေႃႉ၊  ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ် 7,338 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 5,730 ၵေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း ၶွၵ်ႈၶင်ၼႆယဝ်ႉ။

AAPP  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ထိုင်လႆႈၵူၺ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈတေၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းမိၼ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ− သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈဢၢင်ႈ လွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉသေ ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

AAPP ဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းသေ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈတႄႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၽဝ်ႇပဵၼ်တဝ်ႈၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃး လွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း ရႃႇၸဝတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ ဢထမ်ႇမ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယင်းတိုၵ်းသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း AAPP ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၸူဝ်ႈၵႃႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈတိုၵ်ႉမီး ယူႇၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ မေႃယႃ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆထႅင်ႈယူႇ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း AAPP ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လႄႈ တီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ ၼင်ႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း