ABSDF လႄႈ PDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိၼ်းယႂႃႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉၵေႃႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း  တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ABSDF လႄႈ PDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 August 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်း ABSDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15  August 2023 ၸုမ်း ABSDF လႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းၵၢၼ်ႉၵေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸွႆႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး သေဢမ်ႇၵႃး ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇ 100 ၵေႃႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ထွႆႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တၢႆ 5 ၵေႃႉ လႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း PDF သမ်ႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ABSDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမေႃႇတိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵတႃႇ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းတႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ ABSDF ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း