Blinken ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ထုၵ်ႇပေႉၵိၼ်လူလၢႆယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းပႃးၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၼႆႉၼႆႉ Antony Blinken လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈသႃႇသၼႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ (Washington, D.C.) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken လၢတ်ႈဝႃႈ “ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် လႄႈ ႁဵတ်းပႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈပဵၼ်ၽူႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမိူင်းဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉယူႇသေ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းဢၼ်လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်သေ ယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆး လီမႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1999 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႃႇတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတီႈ သၽႃးမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၼႄမႃး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵၢၼ် ၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 23 ပီႊဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း တႃႇၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉ မိူင်းဢၼ် လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ 56 မိူင်း ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်း Pew Research Center လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း