Burma Campaign UK သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆမႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု 38 ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 August 2019 Burma Campaign UK ဢၼ်မီးတီႈ ပိတဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ပႃးၸဵမ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇလူင် ပၢႆးၶူင်သၢင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Google ၊ Apple ၊ Huawei ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ 38 ဢၼ် လၢႆလၢႆမိူင်း ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Mark Farmaner ၽူႈၸီႉသင်ႇၵုမ်းၵမ် Burma Campaign UK လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႅင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း သေ လၢတ်ႈၼႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းဝႃႈ ပဝ်ႉမၢႆလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် December 2018 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ Burma Campaign UK ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၊ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၊ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈသၽႃႇဝ ၽိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ 49 ဢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု Dirty List ယဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမႂ်ႇ 38 ဢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 August 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၼႆႉ ပဵၼ် Google ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ပၢႆးၶူင်သၢင်ႈ ၶွင်ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၊ ပႃးၸဵမ် Apple ၊ EDF ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇႁႅင်းထၢတ်ႈ ၽလင်ႇသဵတ်ႈ ၊ Peel Group ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ လႄႈ တီႈလိၼ်ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ပိတဵင်ႇ ၊ Huawei ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ပၢႆးၶူင်သၢင်ႈၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း TPG Capital ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပႃးၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Mark Farmaner ၽူႈၸီႉသင်ႇၵုမ်းၵမ် Burma Campaign UK လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၵဵပ်းတွမ် ႁႃၶေႃႈမုၼ်းသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ 38 ဢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Application တႃႇၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Mytel ၽူင်း(မူဝ်ႇပၢႆးၽူင်း) ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Apple သမ်ႉႁပ်ႉၶၢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် Apple သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ဝႃႈၼႆ ၊ Google ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လုမႂ်ႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် Application ၼဵတ်ႇ (Net) တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇယႂ်ႇလူင် 2 ဢၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တႃႇၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Mytel ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 38 ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ဢၼ် Burma Campaign UK ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မိူင်းဢူႉရေႃးပႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈ ၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵဵပ်းႁွမ်တုမ်ၸူႉ ၶေႃႈမုၼ်း သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ Mark Farmaner လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ

မိူဝ်ႈၽွင်းပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လုတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဢွၼ်တၢင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၸွမ်းၵေႃႈလီ ၊ ပၼ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ (ဝုၼ်ႇသွင်ႇမူႉ) ၵေႃႈလီ သင်ဝႃႈၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ် သၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်တူဝ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ၼႆသေ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ Apple ၊ Google ၊ Facebook ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ဢီးမဵဝ်းသေ သူင်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသင်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်သေဢမ်ႇၵႃး တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ သင်ဝႃႈၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းပေႃးၼႆၸိုင် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႆႈၼႆ တႅမ်ႈသူင်ႇၸူးၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Mark Farmaner လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၶိုၼ်းမႄးလၢတ်ႈတီႈ Burma Campaign UK သေ ယူႇတီႈၶဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လႆႈၵႂႃႇၵပ်းၵၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၶဝ် တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယႃႇဢဝ် ၶွမ်မၼီႇၶဝ်သႂ်ႇၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လုၼႆ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇၵမ်ႉၼမ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် လိၵ်ႈဢီးမဵဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၊ ပေႃး Burma Campaign UK ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလူၺ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လုၼႆႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉယမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ပၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢိၵ်တင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁူမ်ႈႁွမ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ Mark Farmaner လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇတင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၶႄႇ ၊ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မိူင်းၼႂ်းၵုၼ် ဢႃႇသျႃႉ ၵူၺ်း တေႃႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၊ ဢူႉရေႃးပႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ လၢႆလၢႆမိူင်းသေ ၼႄသၢၵ်ႈသေႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 August 2019 Burma Campaign UK ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လု 38 ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ သၽႃႇဝၽိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ ဢၼ်းမီးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်လု တၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ Adani ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးလွင်ႈႁူမ်ႈႁူမ်း (share)ၸွမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ထၢတ်ႈၵွၼ်း EDG ဢၼ်မီးတီႈမိူင်း ၽလင်ႇသဵတ်ႈ(French- ပြင်သစ် ) မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇ သုၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈၸွမ်း ၽၢႆၼမ်ႉ တီးမိူင်းတႆး ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ Peel Group ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ပိတဵင်ႇသမ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၼ် တႃႈႁိူဝ်းၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးၶူင်သၢင်ႈ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၶွင် Huawei သမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တႃႇၶွမ်ႇပၼီႇ Mytel ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း