CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၽွင်းလူင်မႂ်ႇ 4 ၵေႃႉ

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း (17) ၵေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽွင်းလူင်မႂ်ႇထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ တႃႇႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (9) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်း CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢထမ်ႇမၼႆလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႆႉ ၽွင်းလူင်လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတႅၼ်းတၢင် ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ (1) တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ (2) ဢူးလုၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ၽွင်းလူင်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန)၊ (3) ဢူးတိၼ်ႇထုၼ်းၼၢႆႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ၸတ်းၵၢၼ် ငိုၼ်းတွင်း၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလူင်း တိုၼ်းလၢင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ (4) တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸေႃႇဝူၺ်ႇၸူဝ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း၊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (လဝၵ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်း CRPH ယင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇထွမ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်း CRPH ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယႃႉလူႉလႅဝ်ၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း CRPH (17) ၵေႃႉ တီႈလုမ်းတြႃးဝႆႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၶ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တႅၼ်းတၢင်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 378 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း