Facebook သင်ႇပိၵ်ႉ ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2019 Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉ ဢၵွင်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈ လွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းတႅၵ်ႇၸတ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉ ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 89 ဢၼ်၊ From Page 107 ဢၼ်၊ ႁူမ်ႈၸုမ်း 15 ၸုမ်း လႄႈ ဢၵွင်ႉ Instagram 5 ဢၼ် ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊၼႆႉ Facebook သင်ႇပိၵ်ႉ ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ Facebook ဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈထတ်းသၢင် ဢွၵ်ႇမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉမွၵ်ႈၼိုင်ႈပီႊ ၸင်ႇပိၵ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢၵွင်ႉ Facebook ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Nathaniel Gleicher ၽၢႆႇပေႃႇလသီႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶွင် Facebook တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼိူဝ် Blog ၶွင်မၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင် ဢၵွင်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ Facebook ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ လုၵ်ႉတီႈဢၵွင်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၵွင်ႉ ဢၼ် Facebook လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ပႃးၸဵမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၵူႈၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸပ်းၽၢၵ်ႇ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ လွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၵွင်ႉ ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၽေးလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသင်ႇပိၵ်ႉၼႆ Facebook လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း