FDA ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သမ်းပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶဵမ်ထီႉ 3 တီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈလီမႆႈၸႂ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇယႃႈယႃ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ (Food and Drug Administration – FDA) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတႃႇသမ်း ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶဵမ်ထီႉ 3 တီႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ယူႇတီႈ FDA လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶဵမ်ထီႉ 3 ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Pfizer လႄႈ Moderna တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈလီမႆႈၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိၼ်ႇသႃႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီး တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼပ်ႉလၢၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၼႆလႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးလီလႆႈမႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်သမ်းၶဵမ် ထီႉ 3 ၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီႇသႂ်ႇၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း၊ ယူႇႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉသီမိုဝ်း လႄႈ ငိုင်ႉဝႄႈတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈၶဝ် ယင်းမီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶဵမ်မၢၵ်ႈထီႉ 3 ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃဢၼ်ဝႆႉသမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈ သမ်းပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈသမ်း ၶဵမ်ထီႉ 1 လႄႈ ၶဵမ်ထီႉ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇသမ်းပၼ် ၶဵမ်မၢၵ်ႈထီႉ 3 ၼႆ ယင်းဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သင် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ လွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၶဵမ်မၢၵ်ႈထီႉ 3 ၼႆႉ မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Pfizer ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉယႃႈယႃၼႆႉ မိူဝ်ႈတေႇမၼ်း တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းႁူၵ်း 96% ပေႃးပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉယႃႈယႃ တေယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယူႇတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းသီႇ 84% ၼႆယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Moderna ၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶဵမ်ထီႉ 1 လႄႈ ၶဵမ်ထီႉ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶဵမ်ထီႉ 3 ထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တေႇလ်ႇတႃႇ Delta ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼၼ်ႉ ပႆႇထုၵ်ႇလီသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶဵမ်ထီႉ 3 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ September 2021 ၸင်ႇၵွႆႈသမ်းပၼ်ၶဵမ်ထီႉ 3 ၼႆ တေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ် မိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း