Guinness Worlds Records

Guinness Worlds Records

Guinness Worlds Records ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယဝ်ႉ။ တႄႇၸဵမ် မၢႆတွင်းလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေတႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉ တီႈၼႂ်း Guinness Worlds Records ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉမႃး ၵူႈပီႊပီႊယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး Guinness Worlds Records

မိူဝ်ႈပီႊ 1951 November 10 ၼၼ်ႉ ႁိဝ်း ပီႇဝိူဝ်ႇ (Hugh Beaver) ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ  Beer Guinness  လႆႈဢွၵ်ႇလႄႇယဵမ်ႈ ထၢႆႇႁၢင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ Ireland ပွတ်းတွၼ်ႈ North Slob လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်းမီးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလိုပ်ႈယိုဝ်းၼူၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၼူၵ်ႉႁူဝ်လူင်တူဝ်မီးၸုမ်ႈပဵၼ်သီၶမ်း (Pluvialis apricaria) ၼႆယူႇ။ တီႈၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ Hugh Beaver လႄႈတင်း ၵူၼ်းယိုဝ်းၼူၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼူၵ်ႉမဵဝ်းလႂ် မိၼ်လႆႈဝႆးလိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈၼူၵ်ႉႁူဝ်လူင်လင်ပဵၼ်သီၶမ်းႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တႅတ်းတႅဝ်းႁႃႉၼႆသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ ၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈယူႇတီႈ Castlebirdge House ၵေႃႈ ထဵင်ၵၼ်ယင်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈလႆႈထဵင်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃးတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ Hugh Beaver ၵေႃႈ  လႆႈဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်းၸႂ်ဝႃႈ “တေမီးလၢႆလွင်ႈတၢင်း လၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထဵင်ၵၼ်မႃး မိူၼ်ၼႆယူႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈလႂ် မၢတ်ႈမၢႆ မၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ႁႂ်ႈဢၢင်ႈဢိင်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈထႅင်ႈဝႃႈ “သင်မီးပပ်ႉမၢႆတွင်းဝႆႉပၼ် လွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းၼႆႉသေ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉဢၢင်ႈဢိင်ဝႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇတွပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလီၵႃႈႁိုဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1954 ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉ Hugh Beaver ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် Beer Guinness  ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ Christopher Chataway  လႆႈၼႄႉၼမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း ဢၼ်ယူႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်ၽႃၽႄသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ Norris လႄႈ Ross McWhirter  ၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃလွင်ႈပဵၼ်တေႉမီးတေႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ London ၼႆႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ Hugh Beaver ၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၼႃႈၵၢၼ်သွင်ၶႃ ႁုပ်ႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ပပ်ႉမႃးၼႆယူႇ  သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းပပ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလႄႈ ဢိတ်ႇပပ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈလိူၼ် August ပီႊ 1954 ၼၼ်ႉသေ လႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တႃႇၼိုင်ႈႁဵင်ပပ်ႉယဝ်ႉ တွၼ်ႈပၼ်တီႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ Hugh Beaver (Photo – Guinness World Records)

ပပ်ႉဢၼ်တႄႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ “Guinness Book of Records” ၸိုဝ်ႈပပ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Beer Guinness ဢၼ် Hugh Beaver ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 1955 လႆႈၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး လုမ်း Guinness Book of Records တီႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈမၢႆ 107 သဵၼ်ႈတၢင်း Fleet Street ၼႂ်း London ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပပ်ႉ The Guinness Book of Records ၼိုင်ႈပပ်ႉ မီး 198 ၼႃႈလႄႈ လႆႈတႄႇဝၢင်းၶၢႆၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 August 1955 သေ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ၶၢႆလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းၶရိတ်ႉသ်မၢတ်ႉ ၼႂ်းပီႊၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈပပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ၶၢႆလီလႄႈ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇယူႇတႃႇသေႇၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈမႃးၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇပၼ် ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပပ်ႉမႂ်ႇဢၼ်တေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢိတ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လိူၼ် September / October တွၼ်ႈတႃႇတမ်းၶၢႆ ၽွင်းၶၢဝ်းၶရိတ်ႉသ်မၢတ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၽႃၽႄသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ Norris လႄႈ Ross McWhirter

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 1956 လႆႈပိုတ်ႇၶၢႆပပ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၶၢႆလႆႈၼမ်ထိုင် 70,000 ၸုမ်ႇၼႆယူႇ။ ဝၢႆးၼႆႉမႃး လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ The Guinness Worlds Records ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပပ်ႉၼႆႉၶၢႆလႆႈဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉလႄႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇထိုင် မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးၵႂႃႇ 100 မိူင်းယဝ်ႉ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႇသႃႇ 37 ၽႃႇသႃႇ ၼႆယူႇ။

သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းႁႃၶေႃႈမုၼ်းမႃးယူႇလၢႆပီႊလႄႈ ဝၢႆးသေ Ross McWhirter လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇလၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၸုမ်း Provisional Irish republican Army ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ပီႊ 1975 Norris McWhirter လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်း ယူႇယဝ်ႉ။

The Guinness Worlds Records ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ၶၢႆလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်မီး ၶွမ်ႇမၼီႇလၢႆလၢႆဢၼ် လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်မႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ ပဵၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်တင်းၼမ် ႁိမ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2010 ၸုမ်း Ripley Entertainment သိုဝ်ႉဢဝ်သေ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပပ်ႉ Guinness Worlds Records’ Attractions ယဝ်ႉ တင်ႈလုမ်းဝႆႉယူႇတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် သုၼ်ၵၢင်လူင်ႁူင်းၵၢၼ် Guinness Worlds Records မီးယူႇတီႈ ဝဵင်းလူင်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ- ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်-  https://today.line.me/th/v2/article/2ov27e

https://hmong.in.th/wiki/Guinness_Book_of_Records

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း