ICNCC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၸဵပ်းၸႂ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF) တီႈလွႆဝိတူဝ်ႇရိယ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 လႄႈ 11 January 2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (ICNCC) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း ၸဵပ်းၸႂ်ထႅင်ႈသေ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 5 လမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ လွႆဝိတူဝ်ႇရိယ ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း CNF လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်တင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 January 2023 တေႃႇထိုင် 31 December 2023 တႃႇၵေႃႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ICNCC ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်းပႃးဝႃႈ ပေႃးမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ပိၼ်ႇပၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ် ယိပ်းမိုဝ်းၵၼ်မၼ်ႈမၼ်ႈသေ ပႆယၢင်ႈၵႂႃႇၸူးယိူင်းမၢႆလူင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းသေၵမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇတေဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶျၢင်း၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၶျၢင်း လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (ICNCC) မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2021 လိူၼ် April ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း