Jimmy Lai ၸဝ်ႈၶွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Apple Daily ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ  ၵျိမ်ႇမီႇ လၢႆ (Jimmy Lai) ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈႁွင်ႇၵွင်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈႁပ်ႉႁွင်းသေ ထုၵ်ႇပွႆတူဝ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ 

 ၵျိမ်ႇမီႇ လၢႆ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Apple Daily ၼႆသေ ယူႇတီႈတူဝ်မၼ်း လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ် ၼပ်ႉထိုဝ်ယူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈ ႁူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၼ်းသေ တီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈၶေႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ Jimmy Lai ၼႆႉႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ တေဢၢၼ်းၶႂ်ႈယႃႉလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တီႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇလႄႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢၼ်တေယႃႉလွင်ႈၼိမ်သဝ်းတီႈႁွင်ႇၵွင်ႇသေ သၢၼ်ၶတ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

Jimmy Lai ၸဝ်ႈၶွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Apple Daily ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉ
Jimmy Lai ၸဝ်ႈၶွင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Apple Daily ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် Jimmy Lai ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တင်းၼမ်သေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Apple Daily ဢၼ် Jimmy Lai ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ဢဝ်ႁၢင်ႈ Jimmy Lai  ပဵၼ်ယႂ်ႇဝႆႉတၢင်းၼႃႈသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ Jimmy Lai ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 August 2020 မႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉသိုဝ်ႉ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Apple Daily တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် Jimmy Lai ဝႃႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Apple Daily ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးထိုင်ပဵၼ် 5 ပူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈ Jimmy Lai ပႆႇထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Jimmy Lai ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Apple Daily ၼႆႉ လႆႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ မွၵ်ႈ 70,000 ၽိုၼ်မႃးတႃႇသေႇသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လႆႈဢိတ်ႇပဵၼ် 550,000 ၽိုၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Apple Daily သိုပ်ႇမီးၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် သိုပ်ႇသၢႆၸႂ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Apple Daily ၼႆႉ ႁင်းၵူၺ်းယူႇဝႃႈၼႆသေ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် မၢင်ၸဝ်ႈမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်ၵေႃႉလဵဝ်တႃႇ 50 ၽိုၼ်သေ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉလၢႆလၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈထီႉၼိုင်ႈ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ Jimmy Lai ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ႁူမ်ႈပႃး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “Apple will fight on” ဝႃႈၼႆ။  

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် June 2020 ၼၼ်ႉမႃး ဝၢႆးသေ ႁွင်ႇၵွင်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈမႂ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇႁဵတ်း ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ မၢႆမီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တမ်းဝၢင်း မႃးပၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈလူၺ်ႈလၢႆးတၢင်းသိုဝ်ႇဢွၼ်ႇလၢႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇတီႈၺွပ်းမႃးၼမ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ပဵၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  တူၵ်းၸႂ်မႃး ဝႃႈၼႆ။ 

ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵၢၼ်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵျူဝ်းသႅပ်ႉဝူ (Joseph Wu) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတူဝ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵျူဝ်းသႅပ်ႉဝူသေ လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ မိူၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ မၢၵ်းမၼ်ႈၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇသေ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈငၢႆးငၢႆးၵၼ်တင်းမၢႆမီႈတီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း ၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်သွင်မဵဝ်းၼၼ်ႉ သေ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်းသၽႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း