KNDF လၢတ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃဝႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တေၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၵိၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ယႃႈယႃ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူၵ်ႈၶိင်ႇၶၢဝ်းသေ တေၸၢင်ႈလႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁပ်ႉထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းသေ လွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပႃး ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယႃႈယႃ ႁူမ်ႈပႃး ၽႃႈယၢင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ် တႃႇတေလႆႈၸႂ်ႉ ၽွင်းပၢႆႈယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တေၶဵင်ႈၶႅင်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ႁၢႆႉႁႅင်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ဢၼ်မီးၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် KNDF ၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈပွင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) သေ တိုၵ်းတေႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပေႃႇလၶႄး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် KNDF ႁူမ်ႈပွင်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်သေ ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း တပ့်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ႁႃတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼႆႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႄႈ တီႇမေႃးသူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇတပ်ႉၵွင် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉမ 66 ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇၽႄပဵၼ်လၢႆလၢႆသၢႆသိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လွႆလိၼ်လေး ပေႃႇလၶႄး လႄႈ  ၽရူႇသူဝ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းၵူၺ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ပႃးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2021 ၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉၸုမ်း 1 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) သေ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆးၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇသေတႃႉလွင်ႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉတေၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်း KNDF သေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽၢၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၸွႆႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း