KNU လၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ − ထုၵ်ႇလီဢဝ် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်းမႃးယူႇတႃႇသေ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်းပိုင်းမိူင်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းဢႃႇႁပ်ႉႁွင်းလႆႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၶွပ်ႈတဵမ် (70) ပီႊ ဢၼ်တေထိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းတင်းသဵင်ႈ ထုၵ်ႇလီထိင်းသိမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဝႆႉ တႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေမီးသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမႃး သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃယူႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ဢၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ လႄႈ မၼ်ႈၵိုမ်းမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းၼိူဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈမႃး သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်သေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇ ပၢၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးမႃး ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်  ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃးလႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၶတ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇၼႆလႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်းၼမ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေထိုင်လႆႈ ယိူင်းမၢႆသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ယၢင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးလွင်ႈ ၽွမ်ႉသဵင် ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း လူဝ်ႇလႆႈၸွႆႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေတႃႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူတ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဢဝ် ဝၼ်းဢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၸေႃးပဢူးၵျီး လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 12 August တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1950 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (70) ပဵႊတဵမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းယူႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ၶတ်းၶႂၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၶဝ် တိုဝ်သေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယၢင်း ၼေႃႇဢူင်းလႃႉ၊ ၸေႃးဢႄးပတ်ႉၶျူဝ်ႇ လႄႈ သႃႉတဵင်းၸေႃႇမိၼ်း (3) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (69) ပီႊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း