Microsoft ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် TikTok ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလိုဝ်း

ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ဢမ်ႇလိူဝ်သေ ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း (Application) TikTok ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ် ယင်းလႆႈၶၢႆပၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ၼႄႇထရမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢႅပ်ႉပလီႇၵေးသျိၼ်း (Application) TikTok ၼႆႉ မီးလွင်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၶွင်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း App TikTok ပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႆသေ၊ သင်ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆ App TikTok ပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးၼႆလႄႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ App TikTok ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်းမူတ်း၊ ယင်းမၵ်းမၼ်ႈပႃး ဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 ပဵၼ်ဝၼ်းၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းဝႃႈ တေၶၢႆပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေၶၢမ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်လၢႆလိူၼ် သင်ဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ယွမ်းၶၢႆ App TikTok ပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းမႃးတႃႇသေဝႃႈ ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Microsoft ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် App TikTok   ၼႂ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်ထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Microsoft လႆႈဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင် App TikTok လႆႈပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇႁဝ်းယဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶၢႆ App TikTok ပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Microsoft ၼႆ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းတႄႉ လႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇတေပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် App TikTok လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ တေဢၢၼ်းၵုမ်းထိင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႇ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS တႄႉ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရႃႇၶိူဝ်ႇ (Oracle) ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (Program) ၽၢႆႇပၢႆး IT တင်းၼမ် ပဵၼ်ၵူႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Microsoft ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်းသိုဝ်ႉ App TikTok ပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo – REUTERS

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရႃႇၶိူဝ်ႇ (Oracle) ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် App TikTok သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရႃႇၶိူဝ်ႇ (Oracle) ဝႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇ လႄႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေၸတ်းၵၢၼ် App TikTok ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ် ထၢင်ႇထိူမ်ၵၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရႃႇၶိူဝ်ႇ (Oracle) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈ ပၼ်ႁႅင်း တူဝ်ႇၼႄႇ ထရပ်ႉမႃးတႃႇသေႇ လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်မိူင်းၸွမ်း ပႃႇတီႈၵၢၼ်မိူင်းမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တင်းမူတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ByteDance ၸဝ်ႈၶွင် App TikTok တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ တေႃႇၶွမ်ႇပၼီႇ Microsoft လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢူဝ်ႇရႃႇၶိူဝ်ႇ (Oracle) သင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း