NCA-S EAO တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST (21/2021) လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST (21/2021) ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 5 November 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း PPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃး လၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ လႆႈႁၢင်ႈႁႅင်းလီငၢမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း လွင်ႈတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ၊ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ NCA-S EAO ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း တီႈမၢႆတွင်း လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 6 ပီႊတဵမ်၊ လွင်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈလုမ်းတြႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူႈတီႈတီႈ၊ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသေ ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး 5,600 ပၢႆ၊ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ မူႇပိူင် PR ၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလူၺ်ႈ ဢမ်ႇပႃးၽူႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ 2 လင် လႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 200 ပၢႆ တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း၊ လွင်ႈၽူႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶၢင် လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃးလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ထတ်းသၢင်ၵႂႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

NCA-S EAO တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းပၢင်ၵုမ် PPST (21/2021) ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ၊ လွင်ႈ NCA-S EAO တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢၼ်ႇ (တွၼ်ႈ 2)၊ လွင်ႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ၊  လွင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်   ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 7 ၶေႃႈ ဢၼ် PPST တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တင်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼူဝ်းလိၼ်းႁေသႃႇ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ် UN ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2021 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈလုမ်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ Bilateral လႄႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်းသၢၼ် ၵွင်ႉသၢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆလႄႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းလူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း  ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ABSDF ဢိၵ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း