NCA-S EAO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် PPST သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ပွၵ်ႈၵမ်း (23/2022) လူၺ်ႈ Online Video Conference သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်လႆႈတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 January 2022 ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST (23/2022) ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢႆးလႅင်း လႄႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢူး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႄႉၵေႃႈ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆး၊ လွင်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ PPST ၊ လွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ (တွၼ်ႈသွင်) ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA-S-EAO လႄႈ လွင်ႈမႄးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PPST ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း PPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ− ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ လွင်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်လီၸွမ်း လႄႈ တေသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈလတ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်သေ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် တီႈမိူင်းၶျၢင်း၊ ၽလူႇသူဝ်ႇ မူဝ်ႇသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ တိူင်းမၵူၺ်း၊ ဝဵင်းမႂ်ႇလေးၵေႉၵေႃႇ မိူင်းယၢင်း လႄႈ လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 December 2021  ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း