NCA-S EAO (10) ၸုမ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈယိပ်းသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 April 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (14/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း 3 – 4 April 2021 လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃးႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် PPST (14/2021) ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတႃႇတေႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈထႅင်ႈ၊ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ PPST တေသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (14/2021) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PPST ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (14/2021) မီး (5) ၶေႃႈ ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ။

(1) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈယိပ်းသင်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵမ်းလဵဝ်။

(2) ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်တင်းသဵင်ႈ ၼင်ႇၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း။

(3) တေသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၽူႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Civil Disobedience Movement (CDM) လႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ။

(4) ႁၼ်လီၸွမ်း  လွင်ႈၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ။

(5) ပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (Federal Democracy Charter) ဢၼ်ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆသေ ႁၼ်လီၸွမ်းယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – NCA-S EAO