NUG လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ “တင်ႈၸႂ်” ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လူႉတၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ “တင်ႈၸႂ်” ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ၶတ်းၶႂၢင်ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမတီႇ တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇပၼ်ႁႅင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸၼ်ႉႁႅင်းသုင်ထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉသေ သမ်ႉႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင် ၶဝ်ႈထိုင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႆႉၼႆၸိုင် တေမီးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ယိုၼ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထွႆႈၵႂၢမ်းၶွင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁိၵ်ႈႁွင်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ” ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ “ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ” ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉဝႃႈ “ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထိုင်ၸၼ်ႉလီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ၵူၺ်းသမ်ႉထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈဢူၵ်းမႆႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်း၊ ယင်းပၢႆဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈဝႆႉတင်းၼမ်၊ ယူႇတီႈ NUG မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉတင်းၼမ် လွင်ႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်မီးဝႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

NUG လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ “တင်ႈၸႂ်” ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လူႉတၢႆ
Photo Credit: REUTERS

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ႁုၵ်းႁၢႆႉဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတီႈပၢႆႈသေႃႉတူဝ် တီႈလႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ၊ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ၶဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်သေ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ တႃႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ၊ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းတင်းမူတ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈထိုင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶိုင်ပွင် လွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉထိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 July 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 906 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် 5,239 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

NUG လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ “တင်ႈၸႂ်” ပွႆႇႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လူႉတၢႆ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း