NUG လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆႉသေ တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းသဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ ဢႅၼ်း လိၼ်ႇတီႇ Ann Linde ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်သွင်မိူင်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇလႆႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးပႃး ဢူးလိၼ်းတၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်တင်း မိူင်းၶျႅၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းၸွမ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၵေႃႈ ၵၢႆႉၵၢႆႉမီးလွင်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽွင်းလူင် တၢင်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးသေ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၸုမ်း NUG ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း