NUG ဝႃႈ တေဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၽွမ်ႉတေၶဝ်ႈၸွမ်း CDM

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ဢူးတႃႇသျီႇလသၢႆး ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သေ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးၸွမ်း ၼႂ်း CDM လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈသေ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ CDM ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း တေၶႂ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း CDM ၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းတေၵိုတ်းတၢင်းလင်ၶဝ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွမ်း CDM ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉ ၼႂ်း CDM ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈတပ်ႉ ၸွမ်းလုၵ်ႈၸွမ်းမေးၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းလင်လႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉဢဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉသေ ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်း CDM ၵေႃႈ မီးဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇမတီႇၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ  ၸိူဝ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း CDM သေဢမ်ႇၵႃး တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ပႃး လွင်ႈၸၼ်ႉ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇတင်းသဵင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

NUG ယင်းလႆႈသင်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႆႉတီႈ ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ လမ်းတိုၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း CDM ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄႇၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း (CDF) တႄႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေတွၼ်ႈသူးငိုၼ်း တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမႃးၸွမ်း ၼႂ်း CDM ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် လိၼ်းထႅတ်ႇဢွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၼႂ်း CDM သေ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵေႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼႂ်း CDM ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း CDM ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 800 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း