PPST ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) 10 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းၸုမ်း UN ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းဢီးဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း (10) ၸုမ်း တိုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ − ယႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ထုၵ်ႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပွႆႈပၼ်ၶိုၼ်း ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ႁူမ်ႈတင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းဢီးၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (10) ၸုမ်း တေသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း NCA မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇပႆႇၼိမ်သဝ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း (10) ၸုမ်း တေသိုပ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပတူဝ်ႇသေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼႆႉမႃးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း