PPST သၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) (22/2021) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း 6-7 December 2021 သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online Video Conference ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ် PPST (22/2021) ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီးၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း၊ ၸၢႆးလႅင်း၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးဢူး လႄႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸွမ်ၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း PPST မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိၵ်ႉပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း 7 ၶေႃႈ ဢၼ် PPST တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တမ်းဝၢင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် PPST (21/2021) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ ဢၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ (တွၼ်ႈသွင်) ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA-S-EAO ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ် December 2021 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လႆႈၶိုၼ်းၶၢႆႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ် January 2022 ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျီႉမျိၼ်ႇတၢႆႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်းၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ PPST ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်လၢႆးတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈ ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢိၵ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း