RCSS လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉမိူင်း/ပိၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆလၢႆမိူင်း လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း/ႁူင်းၵၢၼ်တင်းၼမ် တႃႇတေႃႇသူႈႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယူႇတီႈ RCSS လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တင်းၼမ်။

RCSS လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉမိူင်း/ပိၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 ထိုင် 25 April 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၸၢႆးသႅင်လီ တၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇ 332 ၵေႃႉ ၊ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2020 ထိုင် 07 May 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်း RCSS ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၊ ၸုမ်းၸွႆႈလိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၊ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ 280 ၵေႃႉ (ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 612 ၵေႃႉ) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ် လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူၼ်ၵၼ်။

RCSS လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉမိူင်း/ပိၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်

မိူဝ်ႈၽွင်း ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၵႂႃႇၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းပၼ်ပႃး လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

RCSS လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိၵ်ႉမိူင်း/ပိၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ လႆႈထွမ်ႇပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS တေၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 07 May 2020 ၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 40 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းၶိုၼ်း 39 ၵေႃႉ လႄႈ သဵင်ႈသၢႆၸႂ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း