RCSS လႄႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢွင်ႈတီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် ပွင်းလွင်းယဵၵ်ႉတႃႇ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS လႄႈ ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) မီး ၸွမ်ႁၢၼ် ပွင်ၶိူဝ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမျႃႉ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း တေႇဝိင်ႇ ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးဢူး ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆႁၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸိူင်းသႅၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းထုၼ်းဢူး ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ် တၢမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈ ၊ ၵၢၼ် JMC ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 July 2019 ၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇမေႃပေႃးၵႂၢမ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NRPC) ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼႄႇပျီႇတေႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၊ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ လွင်ႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း