RCSS လႄႈ CRPH ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်း Online

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်း Online Video Conferencing ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ RCSS တင်း CRPH ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (2) RCSS ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးႁၢၼ် လႄႈ ၸၢႆးလႅင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၽၢႆႇ CRPH ပဵၼ် လုၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ၊ ယီႇမုၼ်ႇ၊ ၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ လႄႈ ၸေႃးယႃးၽွင်ႇယႂႃႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း CEC ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉ လႄႈ တိၼ်ႇထုတ်ႉဢူး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇသပ်းလႅင်းၼႄၵၼ်သေ ယူႇတီႈ CRPH ဢုပ်ႇဢူဝ်းသပ်းလႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။  

ယူႇတီႈ RCSS ၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ  ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း