RCSS ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃယႃသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ လုမ်းလႃးယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်။

RCSS ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 29 March 2020 ထိုင် 06 April 2020 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ၸိုင်ႈတႆး  RCSS လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ သင်ႇၶ လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း   ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၊ ပၢင်လူင် ၊ လွႆလႅမ် ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းပွၼ် ၊ မိူင်းပၼ်ႇ ၊ မိူင်းၼၢႆး ၊ ၶူဝ်လမ် ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၊ ၼမ်ႉၸၢင် ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၊ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵျွၵ်းမႄး ၊ ပၢင်ႇသၢႆး ၊ ၵဵင်းတွင်း တႃႇ 15,807 ၵေႃႉ (ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမီးလူမ်းမႆႈသုင် မီး 16 ၵေႃႉ) သေ ဢၼ်လႆႈပၼ်ပိုၼ်ႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 သမ်ႉ မီး 195 ပွၵ်ႈ လႄႈ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းႁူမ်ႈ 15,591 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ  COVID-19 လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းလုမ်းလႃးပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇယူႇလီမေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၊ ၽၢႆႇယူလီမေႃယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းၶၢႆႇၶႂႃပေလႅင် (ၸႅတ်ႉၶျေႇၼီႇ) ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သေ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီမေႃယႃ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ သေ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ် ၽွၼ်းႁၢႆႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19  လႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ် လၢႆးႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယႃႇႁႂ်ႈထိုင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉသေ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

RCSS ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းတီႈလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉပၼ် တီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ တႃႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ 14 ဝၼ်း။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၊ လွႆလမ် ၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈ လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း