RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (9) ဢႃႇယု ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 89 ဝႃႇသႃ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး ပႃးထီႉ (9) ဢၼ်ဢႃႇယုၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 89 ဝႃႇသႃ  ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉသေ ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (9) ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးသေတႃႉ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးသွၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သူင်ႇၽွၼ်းယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ပႃးထီႉ (9) ဢႃႇယုယိုၼ်းယၢဝ်း ပဵၼ်ႁူမ်ႈၽူၺ်းၵတ်းယဵၼ် ပၼ်ၵူၼ်းတင်းလၢႆ ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:00 မူင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၸုၵ်း တူဝ်လႅပ်ႈသေ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ  လႆႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလူႇတၢၼ်း ဢုပ်းငိုၼ်းဢုပ်းၶမ်း၊ ပိုတ်ႇလူႇဢုပ်းမွၵ်ႇ လႄႈ ၸပ်းတဵၼ်းသေယဝ်ႉ ဢၢၼ်ႇၶေႃႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ သူင်ႇၽွၼ်းယွၼ်းသူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (9) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း သတူႇတီႇၽရႃႉမႄႈထႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် တေႃႇၼႃႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း ၸိုင်ႈထႆး ပႃးထီႉ (9) လႄႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မၢႆတွင်းဝၼ်းမႄႈၼႆသေ ၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တင်းၼမ် 300 တူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၼ်းပိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းမႄႈၸိုင်ႈထႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း