RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႈ 61 ပီႊ တီႈငဝ်ၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 May 2019 ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 61 ပီႊ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းသေ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (1453) ၵေႃႉ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၶေႃႈ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးမီးသေ  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:50-မူင်း  ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ လႄႈ သၢႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၼပ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၵႂႃႇ။

ဝၢႆးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးယဝ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈလႆႈပဵၼ်မႃး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈတၢင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူႈပီႊ၊ လွင်ႈဝႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ႁိုင်ၼၢၼ်းၶၢဝ်းတၢင်း 61-ပီႊ ယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈသေၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်ႉတရႃႇ ပၼ်ၶေႃႈဢေႃးဝႃႇတႃႉ  လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ  လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပၼ်တီႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇ ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ ၽွင်းတေႃႇသူႈ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ (33)-ၵေႃႉသေ တၢင်တူဝ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸၢႆးသၢၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၽူႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵႂႃႇလႄႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢိုတ်းသိမ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ-2 ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၊ လုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်လူင်၊ လုမ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၊ လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇဢူၺ်းလီ ၊ ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ထိုင်4 ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႆႈဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇတီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း တီႈပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶၢဝ်းႁိုင် ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်း ၵၼ်ယဝ်ႉ ထႅဝ်သိုၵ်းသိုပ်ႇႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းၶိုၼ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ သိုပ်ႇၽိတ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉပၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆးယူႇယဝ်ႉ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း13:00 မူင်း  မီးပၢင်ၶႄႉၶႅင်ႇ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈပွတ်း လၢႆးထူၵ်းၵွင်ႈ ၊ လၢႆးတေႃႇသူႈမိုဝ်းပဝ်ႇ ၊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ17:00 မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပၢၼ်မႂ်ႇ ဝူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ ၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 61 ပီႊ မိူၼ်ၵၼ်။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း