RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းလၢႆၽၢႆႇသေ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19  တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းလၢႆၽၢႆႇသေ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸၢႆးသႅင်လီ တၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လႄႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၊ ၵိူဝ်ၽွင်ဝၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း တႃႇ 84 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

RCSS  ႁူမ်ႈမိုဝ်းလၢႆၽၢႆႇသေ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19  တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တႃႇ 189 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 398 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 196 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း သိတ်းပၼ်ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ဢဝ်ပၢႆႉလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႃႉၸပ်းဝႆႉပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း