RCSS/SSA လႆႈႁပ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း/ၼၢင်းႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ တီႈယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 315,000 ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်းၺထႅင်ႈ တူဝ်ငိုၼ်း 485,000 ပျုး ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်း 800,000 ပျုး ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢတ်ႇလီႈ လႄႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၼၼ်ႉသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တီႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈမၢႆၶူဝ်းၶွင် တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 29 ၶႂၢႆး၊ ၼမ်ႉမၼ်း 2 ပုင်း၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် 2 ထူင်၊ ဢႃႇလူး 2 ထူင်၊ ထူဝ်ႇသၢၼ်လိူင် 2 ထူင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇၶဵဝ် 4 ထူင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း 10 ထူင်၊ ၵျုႇသၢၼ်ႇ 2 ပူၵ်ႉ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ဢီႇမဵတ်ႈ လႄႈ ၵိူဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 900,000 ပျုး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း – ႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းၵၼ် 128,500 ပျုး လႆႈႁဵတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈတိုင်ၶမ်း တင်းၼမ် 1,500 ၶႅပ်းသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမိူင်းထႆး လႆႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 2,400 ဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႃႈ ၽၵ်းၵပ်းၶဝ်ႈ ၽွင်းယၢမ်း ယူႇၼႃႈသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တင်းသဵင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈမႃးတင်းမူတ်းၼႆႉသေ လႆႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း