RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး သေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ သိမ်းလႆႈယႃႈမႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလီႈ ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလီႈ တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ သူင်ႇထိုင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ် ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁိူၼ်း ပႃႈၶမ်း ဢႃႇယု 60 ပီႊ လင်လဵဝ် လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈမႃႉ 43 မဵတ်ႉ ဢၼ်လၵ်ႉသိူင်ႇသိမ်းဝႆႉတီႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ (လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶီႇလဵၼ်ႈ) ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး မူၵ်ႇသူႇယႃႈမႃႉထႅင်ႈ 4 မူၵ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ပႃႈၶမ်း ၵႂႃႇဢဝ်ယႃႈမႃႉ မႃးတီႈၽႂ် ၵေႃႉလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ပႃႈၶမ်း လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသေ လၢတ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မူတ်းယူႇယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉ ပႃႈၶမ်း ဢဝ်ယႃႈမႃႉၶၢႆပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းသေ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ လႄႈ တေမူတ်ႉမႄးပၼ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈယဝ်ႉ ပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ ႁႂ်ႈယူႇၸွမ်းၶိုၼ်း ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 December 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပွၵ်ႉၸဵင်ႇပၢၼ်း (ပွၵ်ႉမွၵ်ႇသႅင်သႂ်) ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ် ၊ ၸုမ်းလႂ် ၊ ၸဝ်ႈလႂ် ၊ ၵိူဝ်းယမ်သႃႇသၼႃႇသင် ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆၸိုင် တေတီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းသေ သူင်ႇထိုင်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းပၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈႁၼ်သုၼ်ႇတူဝ် တႃႇတွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ႁႂ်ႈႁၼ်ပႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽွင်ႈ  လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၊ ပေႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူႉၵေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူႉပႃး ၸွမ်းမူတ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁႅမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်းၼႆ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉႁႃလၢႆး  ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူႉသေ ႁႃၵိၼ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်းၼမ် လႄႈ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈ ယႃႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၼႃႈလဵၵ်ႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆၶႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း