RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 10

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁူႉပွင်ႇလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမေႃႁူႉႁၢပ်ႇႁၢမ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းယေး၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းယွင်း၊ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈသင် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေယၢၼ်ႁၢင်ႇလွတ်ႈၵၢင်း ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 10 ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA လၢႆလၢႆၸဝ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မၢႆ 1 လႄႈ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 10

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆမီးၼၼ်ႉသေ ယၢမ်း 09:15 မူင်း သင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၼ်လွတ်ႈႁေႃး ၼမေႃးတသ သၢမ်ၵမ်းသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း RCSS လႆႈမွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ− 1. လွင်ႈယိူင်း ဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်း သဵင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ ၶႂ်ႈမႃးတူၺ်းလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေလႄႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉၵၼ်၊ 2. ၶႂ်ႈမႃးပူၵ်းတိုၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈ မႃးႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်သေ လႆႈၶၢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ဢဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႇၼၼ် ႁဝ်းၵိူတ်ႇမႃးမီးႁူဝ်မႃႇသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မႃႇၽၢႆႇၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇမႃးတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ မႃႇထႅင်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတႃႇမႃးတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸဝ်ႈယင်းသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝႃႈ− ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼၼ်ႉ မီးတင်းၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈတေပွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်း RCSS ဢမ်ႇတိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယူႇ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းတိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်း 3 ပၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ− ပၢႆၵွင်ႈ၊ ပၢႆၵမ်၊ ပၢႆလိၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး 60 ပီႊပၢႆ ၽႂ်ဢမ်ႇပေႉၽႂ် မၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽဵဝ်ႈသိမ်း ႁဝ်းလႆႈ ႁဝ်းၵေႃႈပႆႇပေႉၶဝ်လႆႈ၊ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႆႈယၢပ်ႇ လၢႆလၢႆ တၢႆယွၼ်ႉမၼ်းမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၸင်ႇၵိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းတၢင်းပၢႆၵမ် တိုၵ်းတၢင်းပၢႆလိၼ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈယင်းသင်ႇထိုင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆ ၽေးၶဵၼ်လူင် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ် ၼိုင်ႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ သင်ႇပွၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ လွင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လွင်ႈသိုဝ်ႇ Media လွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီ၊ လွင်ႈၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇပေႃးထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် ၸင်ႇၶိုၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိၵ်ႉပၢင် လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ လႄႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 10 ပဵၼ်ဢၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 January 2023 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ မၢႆ 12 ၶဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်းၵမ်း 9 ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႈလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် November 2022 မႃးတေႃႇၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶိူဝ်းပိဝ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း၊ တပ်ႉၵွင်၊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းသူႇၸႂ်း ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းပၢႆးၽေး လႄႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 10 လႄႈ မီးၵႂႃႇ 10 ပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း