RCSS/SSA ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 May 2020 ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ဝၢင်းတူၵ်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် လႄႈ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢင်းတူၵ်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တီႈၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉလႅင်ႁၢၼ်တႆး လႄႈ ယိူင်းၸူး ဝီႉငႅၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၽူႈႁတ်းႁၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁွတ်ႈ တီႈၵတ်းယဵၼ်လီ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမိူၼ်ၵူႈပီႊသေတႃႉ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႈမုၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းယဝ်ႉ လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း/သုမ်းဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႈမုၼ် လႄႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ႁူမ်ႈမူႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ် ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 May 1958 ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ႁွင်ႉ) သေႃးယၼ်ႇတ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸူႉတုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆသေ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 30 ၵေႃႉ ၽွမ်ႉၸွမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ (မီးဝႆႉၵွင်ႈ 7 လဝ်း) သေ လႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉသႅတ်ႇၸႃႇ လႄႈ ၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တိုၵ်း ဢဝ်မိူင်းတႆး လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈ ႁူၺ်ႈပူႉ ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သေ မီးပေႃႇလသီႇ 3 ၶေႃႈ (1) တေဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ (2) တိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းတႆး (3) ႁႂ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈ “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်တိုၵ်း ဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၵူၼ်း 31 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈႁၢၼ်လူင် ၸဝ်ႈၼွႆႉ (ႁွင်ႉ) သေႃးယၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈငိူၵ်ႈၵၢင်းလၢႆး (မိူင်းဝၼ်း) ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢင်ႇသူႉ (မႄႈဢၢႆး ၸိုင်ႈထႆး) ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼွႆႉဢိၼ်း (မိူင်းပၼ်ႇ) ၊ ၶုၼ်ႁၢၼ် လၢႆးဝူင်း (လၢင်းၶိူဝ်း) ၊ ပူႇပွႆး ၊ ဝီႉၺႃး ၊ ဢၢႆၼိူင်း ၊ ဢၢႆႈလဵၵ်ႉ ၊ ဢၢႆႈၼၼ် ၊ ၵေႃးလီႇ ၊ ၵုင်ႇၼ ၊ ဢိင်ႇတ ၊ ဢၢႆတၼ် ၊ ဢၢႆႈပဝ်း ၊ ဝႃႇရိင်ႇ ၊ ဢၢႆႈၼေႇ ၊ ၸိင်ႇတႃႇ ၊ ပိင်ႇၺႃႇ ၊ ၶွင်းဢွင်ႇ ၊ ပူႇမိူင်းသွင် ၊ ပၢၼ်းၵျီႇ ၊ ၵၢၼ်းၸၢႆး ၊ ပူႇပႃး ၊ ပူႇမၢႆ ၊ ၸႃႇရိင်ႇ ၊ ပၼ်ႇတီႉ ၊ ၸၢႆးၺူဝ်ႇ ၊ ပူႇဢွင်ႇ ၊ ထုၼ်းလူႇ ၊ ဢၢႆႈၶိူင်ႇ (ပေႃႈထဝ်ႈၶိူင်ႇ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2019 ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၽွင်းဢႃႇယု လႆႈ 89 ပီႊ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ RCSS/SSA လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈပီႊလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဢဝ်ၵုင်မုၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလႆႈသုမ်းဢင်ႇၵႃႇ တူဝ်ၶိင်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း