Squid Game

Squid Game ပဵၼ်ၸိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး တေမီးယူႇတၢင်းမူတ်း 9 တွၼ်ႈလႄႈ တူၺ်းလႆႈတင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၼႂ်း Netflix ယူႇယဝ်ႉ။ ၸိူင်းၼႆႉ လႆႈတၢင်ႇၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2021  ဝၢႆးသေပိုတ်ႇၼႄ ၸိူင်း Squid Game  ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်တီႈၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းၼမ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၼႂ်းၸိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၺ်းမၼ်း ယိူင်ႈၸွမ်းမႃးယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်း ဝၢႆးသေၸိူင်းၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉၸွမ်းၼႂ်းၸိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်တီႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၼမ်လႄႈ သိုဝ်ႉယိူင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၵဵမ်းၼၼ်ႉ တင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူင်း Squid Game ၼႆႉ တေလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ငိုၼ်း လွင်ႈၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ လႆႈတႅပ်းတတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၵဵမ်းၼႆႉ တီႈၵုၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇ 456 ၵေႃႉ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၽူႈဢွင်ႇပေႉ ဢၼ်တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်း 45.6 ႁဵင်လၢၼ်ႉဝွၼ်း (38.7 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) ၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉ မီးလႆႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်သုမ်းသမ်ႉ လိူဝ်သေဢမ်ႇလႆႈသင်ယဝ်ႉ သုမ်းပႃးသၢႆၸႂ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸိူင်း Squid Game ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵဵမ်းဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵဵမ်းဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႆႉလဵၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း လိူဝ်သေဝႃႈ ပဵၼ်ၵဵမ်းဢၼ်တေလႆႈ တၢႆတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸိူင်း Squid Game ၼႆႉဝႃႈ “ပဵၼ်ၸိူင်းဢၼ် ႁၢင်ႈ၊ သဵင်၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း  တႄႇၸဵမ်ၸႂ်ႉၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းတူၵ်းသုမ်းတၢႆ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်၊ ၽႃႇတတ်းတူဝ်ၵူၼ်း၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တႃႇဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ မေႃယိူင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၸိူင်းမႃးလႄႈ တေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈတေဝူၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇမိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇလီမႃးယူႇယဝ်ႉ။  ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်တူၺ်းၸိူင်းၼႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်း တေလႆႈတူၺ်းၸွမ်းယူႇႁိမ်းၸမ် မိူဝ်ႈတူၺ်းၸိူင်းၼၼ်ႉတႃႇသေႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇမေႃယႃပၢႆးၸႂ်ၶဝ် တူၺ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸိူင်း Squid Game ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတူၺ်းၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇဝႆႉသွင်တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ် ဢႃႇယု 18 ပီႊၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေၸင်ႇတူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ဢႃႇယု 18 ပီႊလူင်းတႂ်ႈတူၺ်းၸိုင် တေလႆႈမီးၽူႈၵုမ်းထိင်းတူၺ်းၸွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် ငဝ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄဢွၵ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေတူၺ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈသွင် လိူဝ်သေတေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၸႂ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႆၸိုင် ပေႃးဝႃႈတူၺ်းမႅၼ်ႈတီႈဢၼ် တဵၵ်းတဵင်မိပ်ႇငႅၼ်းၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ထိုင်ပၢႆးၸႂ်လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇ Criminology  လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းတူၺ်းၸိူင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိူင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉ လႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉတူၺ်းၸိူင်းၼႆႉတင်းမူတ်း တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း။ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉဝႃႈတူၺ်းၸိူင်းယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈသင်တုမ်ႉတွပ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးသေလွင်ႈလွင်ႈဢီးၸွႆႈယူႇၽၢႆႇလင် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ လႄႈ တူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၸိူင်း Squid Game ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈႁူႉထိုင်လွင်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၸႂ်လမ်ႇမၢၵ်ႈလေႃးၽ၊ ၶႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈၵူၼ်းဢူၼ်ႈ ဢွၼ်ႇ လႄႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတီႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸႂ်လမ်ႇမၢၵ်ႈလေႃးၽ ၶႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းၼႆသေ လႆႈသိုဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်း ၸိူင်း Squid Game ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Netflix ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Internet သေ ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ (မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တေဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်) လႄႈ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ် Application တူၺ်းၸိူင်း Netflix ၼႆယဝ်ႉ။ Netflix ၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼႄ တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး တႄႇၸဵမ်ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ Thai PBS

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း