SSPP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

SSPP Info ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵွၼ်ႇထူဝ်း Control တိူဝ်ႉၺႃး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSPP ဢၼ်တိုၵ်ႉၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၸွမ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢၼ်ႈႁွင်းလူင်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး၊ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ်သင်သေ SSPP တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်မၢပ်ႇၼႄး RCSS ၽၢႆႇလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

SSPP Info ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း ၽူႈတွႆႇတိုင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC လႄႈ တူင်ႉၼိုင်ပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၸုမ်း SSPP ၵေႃႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈႁွင်းလူင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တႃႇတေလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်ၸွမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈမိုဝ်းၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေႃသွၼ် ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသေ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇ ဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ ဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေလၵ်းထၢၼ် သင်သေ SSPP တင်ႈၸႂ်မၢပ်ႇၼႄး RCSS လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ၸၢႆးယွတ်ႈမၢဝ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးသေ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ လႆႈႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ်လူႇတၢၼ်း ပၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 October 2021 ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵေႃႈ ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸၢႆးယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

လွင်ႈ SSPP မၢပ်ႇၼႄး RCSS ၼႆႉ ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းၼႄ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃသင်သေလွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈယူႇသႃႇၵတ်းယဵၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽႂ်မၼ်း၊ ယူႇတီႈတပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသူႇၸႂ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်မႃးတႃႇသေႇ။ ဝၢႆးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်းယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈ မီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ဢႃႇယု 50 ပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵႂႃႇသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း RCSS/SSA (701) ထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 June 2021  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈၵႂႃႇသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈသွၼ်း ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ယွၼ်းလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈသွၼ်း ပၢင်သဝ်း SSPP ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 June 2021 ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸမ်တေႁွတ်ႈထိုင်ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပႃးၵွင်ႈပွတ်း ဢိၵ်ႇ မၢၵ်ႇပွမ်း ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇ ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မျႃႉဝတီႇ MWD ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP သမ်ႉ ပႃးတင်းၵွင်ႈပွတ်း လႄႈ မၢၵ်ႇပွမ်းသေ မႃးပွႆႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသွၼ်း တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ SSPP ၼၼ်ႉ SSPP Info ယင်းပၢႆမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းၽၢႆႇ RCSS သေႃႇသူၼ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃး တီႈထုင်ႉမၢဝ်းၵူၺ်း၊ ဝၢႆးလင် လုင်းသၢင်ႇၶမ်းဢၢႆႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈယဝ်ႉၼႆႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ-

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တီႉမတ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ SSPP သမ်ႉပၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းပၼ်သင်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႉလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 ဝၼ်းဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉမတ်ႉဢဝ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်း ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၸုမ်း (4) ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵႂႃႇၺၢပ်ႈထၢင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပၼ်တူဝ် လုင်းပၼ်ႇမူၼ်းလႄႈ တၢႆႁိုဝ်လဵပ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း RCSS/SSA ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾူၼ်း၊ ဢထမ်ႇမ ယိုတ်းသိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ဢဝ်ဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ် TNLA သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမေး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပွႆႇၽႃႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆ သူၼ်ႁႆႈၼႃး လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း TNLA လႄႈ SSPP မီးသုၼ်ႇဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ထၢင်ႇႁၢင်ႈတေႃႉသိုၵ်း ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းသေ လမ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SSPP ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသေ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 9 April 2021 ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ႁဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP ယွမ်းၼွမ်းၽိတ်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈသွင်ၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယူႇ − ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပႂ်ႉတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၵေႃႉ ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇၶိူဝ်း ဢႃႇယု 28 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၸၼ်ႉသိုၵ်းဝႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်သေ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 14 April 2021 ၶိုၼ်းလႆႈၶၢႆႉ ၵႂႃႇတူၵ်းၶွၵ်ႈတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ SSPP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄး RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ SSPP Info ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးၵွတ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းၽေးၸိူင်ႉၼၼ်ႉ SSPP တိုၼ်းတင်ႈၸႂ် ၵၢဝ်ႇၼႄးလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ SSPP Info ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ “တီႈၼမ်ႉႁူးဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်းပၢႆ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယူႇၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ တၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႅၼ်းႁူႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS တေႁတ်းႁဵတ်းယူႇႁႃႉၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလီဝူၼ်ႉယူႇ။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် ၸုမ်းလႂ် သႂ်ႇယႃႈမိူဝ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ RCSS ယူႇဝႆႉတၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉလႄႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေပၵ်းတႃမႃးတီႈ RCSS ၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢူမ်မိုဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ တိုၼ်းႁူႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မီးၵူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄးၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် RCSS လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈယူႇၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း