SSPP ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS ပၼ်ႁႅင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP

လွင်ႈဢၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ssppssa.org လႄႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ SSPP Info  ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယူႇၽၢႆႇလင်ပၼ်ႁႅင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ RCSS ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် SSPP တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄးၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ssppssa.org လႄႈ   ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ SSPP Info ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 30 September 2021 ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ႇၸိုင်ႈတႆး (SSPP)။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ႈၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (4) ၶေႃႈ၊ ပိူင်ၵၢၼ် (6) ဢၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေၶၢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးပႃးဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽၢႆႇ RCSS သေႃႇသူၼ်းသေ တီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးပိုၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း SSPP မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ် RCSS ယူႇၽၢႆႇလင် ဢဝ်ႁႅင်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶႂ်ႈသၢၼ်ၶတ်း SSPP ၼႆလူးၵွၼ်ႇ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ SSPP တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ယူႇယဝ်ႉ၊  လွင်ႈဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ssppssa.org လႄႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ SSPP Info ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆ ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ယူႇတီႈ RCSS ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ SSPP Info ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူႉၵူၺ်း၊ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တၢင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ RCSS ၸင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉ မိူၼ်ၵၼ်။ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသုၼ်ႇတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢင်ၵုမ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇ SSPP Info ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သင်ႇၶႃႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း