SSPP ႁႅမ်တၢႆ လုင်းဝႃႇလယဝ်ႉလႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းတၢင်းလင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး USA

ယွၼ်ႉလွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ လုင်းဝႃႇလ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP မတ်ႉၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉ ဢဝ်ၾႆးႁုမ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၼင်ႇမိူၵ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းလိူင်းၼၼ်ႉ  တုမ်ႉယွၼ်ႈတိူဝ်ႉပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ USA ဢိၵ်ႇပႃး ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၼႃႈႁိူၼ်းလုင်းဝႃႇလ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

SSPP ႁႅမ်တၢႆ လုင်းဝႃႇလယဝ်ႉလႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းတၢင်းလင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး USA
လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လုင်းဝႃႇလ

 

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ United States of America-USA ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈသူင်ႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,300,000 ပျႃး(23 သႅၼ်)သေ ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း11 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ႁႅမ်တၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ၼင်ႇမိူၵ်ႈမိူၵ်ႈလိူင်းလိူင်း တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ငိုၼ်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်းမိုဝ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 May 2023 ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီး 11 ၵေႃႉ လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းသေၵေႃႉ၊ လုင်းတေႃး တင်း လုင်းဝႃႇလ တႄႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈသေ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ၊ လီမွင်ၸႂ် ၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်တေႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵေႃႈ တူၺ်းထိုင်ၵၼ်ပႃးယူႇၶႃႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တၢင်းမိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ United Kingdom-UK ၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃး တႃႇပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်ၼႆၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

SSPP ႁႅမ်တၢႆ လုင်းဝႃႇလယဝ်ႉလႄႈ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းတၢင်းလင် လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး USA
“ၽွင်းလုင်းဝႃႇလ ၺႃးသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈဢဝ်ၾႆးႁုမ်း”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 April 2023 ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းထီႉ 30 April 2023  တီႉမတ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းထီႉ 1 May 2023 သမ်ႉထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၺွပ်းဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP မတ်ႉၵႂႃႇ 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ 1. ပူႇၵၢင်ႉ လုင်းဝႃႇလ (ထုၵ်ႇမတ်ႉပေႈပိၵ်ႇၽႅၼ်တူၼ်ႈမႆႉယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးႁုမ်းၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ဝၢႆးမႃးၶိုၼ်းႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ)၊ 2. လုင်းသေႃးၼ၊ 3. လုင်းဝီႉ၊ 4. ၸၢႆးၶိူဝ်း၊ 5. လုင်းသေႃးလိူၼ်၊ 6. ၸၢႆးသႃႇ၊ 7. လုင်းမွင်ႇ၊ 8. လုင်းသူၺ်ႇ၊ 9. ၸၢႆးဢေႃး၊ 10. လုင်းၵျေႃႇၸိင်ႇ၊ 11. လုင်းတေႃး (ထုၵ်ႇမတ်ႉပေႃႉႁႅမ်တေႃႇပေႃးတၢႆ) လႄႈ ၵိုတ်းၵူၼ်းမိူင်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်လႆႈႁူႉၸွမ်း။

ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် SSPP ၵမ်းၵမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဝဵင်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်သင်သေလွင်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇၶဝ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ သမ်ႉတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ လႆႈပၢႆႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း