SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တီႉမတ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေ ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA တီႈၼိုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း။

SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၸၢႆးၼေႇမိင်ႇ လႄႈ ၸၢႆးပၼ်ႇမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် လုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆ သေ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:00 မူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA မီးဝႆႉတီႈ ၵျွင်းလူင်ယူမ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၺႃႇၽူင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမၢႆ 25 SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉၼႆႉ SSPP/SSA တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉမင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ် ၸၢႆးၼေႇမိင်ႇ ၼႃႈၵႂ်ႈ/သူပ်းၵႂ်ႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၸပ်းတူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ မီး ငိုၼ်းလိူၼ်၊ ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈငိုၼ်း 3,277,000 ပျႃး လႄႈ ၵႃး (1) လမ်း ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ တေမီး ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ၊ ဢွမ်မွင်း 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉ ပေႃးတေလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢွၼ်တိုၼ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်သေ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ဝႃႈ တေဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 February 2021 ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပွႆႇမႃး ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၽၢႆႇ SSPP/SSA ဢဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တွပ်ႇမႃးသင်ထႅင်ႈ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ယူႇတီႈ RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ထိုင်တီႈၵိၼ်ၶဝ်ႈယႅမ်ႉၶဝ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽွင်းသိုၵ်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးမိၼ်ႉ လႄႈ ၸၢႆးယွၼ်း တီႈၼႂ်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉ ၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 02:00 မူင်း သေ  ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 07:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS/SSA တူၺ်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးၼင်ႈၵၼ်လႄႈ လႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းသေ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်းသွင်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၵွင်ႈ M22  (2) လဝ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵႂႃႇႁႃ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶဝ် ၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် သွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ SSPP/SSA သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈပႃးဝႃႈ “ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈမႃးယိုဝ်း SSPP/SSA” ၼႆယဝ်ႉ။

SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈပေႃးဢမ်ႇလႆႈ

ၸွမ်းၼင်ႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး တုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း  လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2019 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း