SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ TNLA ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ TNLA ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း
RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵူၼ်း 40 ပၢႆ လုၵ်ႉသၢႆပဵင်းလူင်/ၵုၼ်ၵျွင်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမီႇသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢိူင်ႇၼွင်ဢေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တႄႇၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း 01:30 မူင်းထိုင် 02:25 မူင်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:10 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းထႅင်ႈ တီႈတပ်ႉပၢင်တွင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ၊ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်း သိုၵ်း TNLA လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၶွပ်ႇ ၶုမ်ငိုၼ်း သေ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်း TNLA ၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႂ်လၢႆလၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်း TNLA ဝႆႉတင်းၼမ်။

SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ TNLA ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း
SSPP/SSA

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00 မူင်းထိုင် 06:00 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈတပ်ႉလွႆဝဵင်း၊ ယၢမ်း 06:00 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းထႅင်ႈတီႈ တပ်ႉပၢင်တွင်း၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:30 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်းထႅင်ႈ တီႈတပ်ႉပၢင်တွင်း ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းသုၵ်ႉသၢၵ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇသင်။

ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ပေႉၵိၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီႁႃလွၵ်းလၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈၽေးယူႇ ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇထူပ်းပႃးၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 26 March 2021 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း  RCSS/SSA လႄႈ  TNLA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ပႂ်ႉဝႅတ်ႉလွမ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း ၽွင်းသၢႆသိုၵ်း လုၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင်ႈပီႊ 2015 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း