Sun Mei Yin Indonesia ဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 December 2019 Sun Mei Yin Indonesia ဢဝ်ငိုၼ်းထႆး 8,000 (ပႅတ်ႇၽၼ်း)ဝၢတ်ႇ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ႁူင်းယႃလွႆတႆးလႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ မေႃယႃတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ Sun Mei Yin Indonesia လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်တီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၶဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 December 2019 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢဝ်ဢီႈယႃတင်းၼမ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်း 7 ပုင်း ၊ ၽၵ်းသူမ်ႈ ၊ ထူဝ်ႇၽူးယႅၼ်ႈ ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈတမ်ငႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ တီႈၼိုင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း