လွင်ႈဝႅပ်ႉတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ပႃးသဵင်ၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။

ၵပ်းသိုပ်ႇ : [email protected]

ၵပ်းသိုပ်ႇ RCSS/SSA

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း +95 9458043131
ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ +66 653767157
E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Line လႄႈ WeChat တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပႅၼ်ႈၽိမ်းလႄႈၾွၼ်ႉ

ၾွၼ်ႉပၢင်လူင်(Unicode)
ပႅၼ်ႈၽိမ်းတႆး တႃႇ Windows 10
ႁၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈတႆး ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
လၢႆးသႂၢင်းပႅၼ်ႈၽိမ်းၼႂ်း Windows 10

© တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း - Tai Freedom