ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼႆႉ TNLA တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS (5) ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼႃႈမိူင်းပႆႇလႅင်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တင်း SSPP/SSA ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် 5 ဢွင်ႈတီႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ မႆႉႁုင်းလဝ်း ၵွင်းမူးၶမ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ တီႈတေႃႉသၢင်ႇယဝ်ႉ  ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႄႈ SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ တီႈလွႆၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူးၼင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆ သူပ်းႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ 2 ဢွင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တင်း SSPP လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ယူႇတီႈၼမ်ႉတူၺ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇတီႈလွႆၼူၵ်ႉယုင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ တီႈလွႆယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတင်း 2 ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်း တေႃႇပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းၸမ် 10:00 မူင်းယဝ်ႉၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉမေႃးပၼ်းၼၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:10 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း  TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇ တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်းသေ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉ TNLA သမ်ႉၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း TNLA ဢွၼ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီး လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ RCSS လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ TNLA တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 74 ပီႊ တေႃႇပေႃးထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 May 2021 သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမၢင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၸူး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS/SSA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း