TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ (6) လၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁိူၼ်းယေး၊ သႅင်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ − သိုၵ်း TNLA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းပုၼ်ႉယဝ်ႉသေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃး လႆႈႁၼ်သိုၵ်း TNLA ပေႃးလၢႆးလူင်ၵႂႃႇ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇ တင်းဝၢၼ်ႈ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၽုၺ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၽုၺ်ႇ လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆသင် တင်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇၽွင်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီးမွၵ်ႈ 300 ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ် သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:00 မူင်း သိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်းမုင်ႈၼႃႈဝၢႆႇၵႂႃႇၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်းသေ ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဝၢၼ်ႈမႄႈႁၢၼ်ႇထႅင်ႈ တင်းၼမ်သေ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်း TNLA တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉၼၼ်ႉ − ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း (6) သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ်၊ ဢၼ်သၢႆသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 1 March 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် TNLA, AA, MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1) လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း (11) ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်း TNLA ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း