TNLA ၸုတ်ႇၽဝ် တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA  ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ် တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမႂ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇမွၵ်ႈ 2−3 ၵမ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ် တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၵႂၼ်းၾႆးပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၸုတ်ႇၽဝ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉပီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းမႂ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ် ထွႆၵႂႃႇမွၵ်ႈသၢမ်ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝၢႆးပီႇတူႉၸိတ်ႉထွႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵႆႉၵႂႃႇမႃးသေ ၶဝ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈၼၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇသၢႆးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ယိမ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း  ပႆႇဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ − တီႈထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း