Tom Andrews ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်း ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) တွမ်ႇ ဢႅၼ်ႇတရူး (Tom Andrews) ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈလုတ်ႈႁၢမ်ႈ လွင်ႈတေၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်း ယူႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Tom Andrews လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈလီ လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသဵၼ်ႈတၢင်းတၢင်ႇလၢႆးသေ ၶတ်းၸႂ်တူၺ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမီးလွင်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ မီးယူႇ 1,100 ပၢႆသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 14 ထိုင် 17 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ 8,000 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ႁႃတီႈယူႇလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ 230,000 ပၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈလႆႈတူဝ်ၶဝ်သေ တီႉၺွပ်းဢမ်ႇလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶဝ် ၸိူဝ်းၵိုတ်းတင်းလင်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဝႆႉၵေႃႈ မီးယူႇ 177 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု 20 ပီႊ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ လူဝ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း