Trump ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေသိုပ်ႇပၼ်တၢမ်ႇ ၼိူဝ်ဢီႇရၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ့် ပူၼ့်မႃးၼၼ့် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ Donald Trump လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လွင်ႈပၼ် တၢမ်ႇပၢႆးၵႃႉၶၢႆ ၼိူဝ်ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း တေလႆႈႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈၼႆယူႇယဝ့်။

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၸွမ်းလူၺ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈႁၢမ်ႈၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၼျူႇၶရီးယႃး လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တိုဝ်ၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢဝ်လွင်ႈဢၼ်ၼႆ့ ႁဵတ်းပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈ ၵမ်ၵိၼ်း ယူႇၼၼ့်၊ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶႂၢၵ်ႈပၼ် တၢမ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Trump လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈပီပူၼ့်မႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈ Trump လႆႈၶူၼ့်သွၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်ပႃးဝႆ့ ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လႄႈ ပူၼ့်လိူဝ်ၼိူဝ် ၶေႃႈမၵ်းတတ်း လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ့်ၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈဢဝ် ယူႇရေႇၼျဵမ့် မႃးႁဵတ်း လွင်ႈမူတ်းသႂ်ယူႇၼႆယဝ့်။

မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးသီႇပီ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လွင်ႈၼျူႇၶရီးယႃး  ၼႂ်းပၢၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ Obama  တင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း John Kerry  ၶဝ်လူဝ်ႇတႅၼ်း ပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်း တီႈဢီႇရၢၼ်ႇ 150 Billion တေႃႇလႃႇ (သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇလၢၼ့်လၢၼ့်)  သေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ လွင်ႈဢၼ် ဢီႇရၢၼ်ႇ လၵ့်လွမ် ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ယူႇလေႇၼျဵမ့် ၼၼ့်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်းယႃႉလုၶေႃႈတူၵ်း လူင်းသေ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်း ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈ ၼႆ လႆႈႁၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ Donald Trump ၸိၸမ်ႈၼႄၵႂႃႇၼႂ်း Twister မၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇၼႆယဝ့်။

ပၢင်ၵုမ်လူင် IAEA ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ့်ၶၵ့် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းထၢတ်ႈႁႅင်း ဢၼုမျူႇ (Atomic Energy) ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင် ၿီႇဢႅၼ်းၼႃႇ (Vienna) မိူင်းဢေႃးသတြေးယႃး ၼၼ့် မိူဝ်ႈၽွင်း ၽၢႆႇ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇဝႃႈ  “ဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇ မီးၶေႃႈဢၢင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇတေတူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈ ဢၼုမျူႇ” ၼႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Trump ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆယဝ့် ၊ ဢိင်ႇၼိူဝ် ဢီႇရၢၼ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့သေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၶိုၼ်းမိူၼ် ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈထွႆပၼ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵႂႃႇၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 July 2019 ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ့်။

သႅင်ၸွမ်မိူင်း

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း