UN တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မီႇၶျႄႇ ပတ်ႇၶျ်လႅတ်ႉ Michelle Bachelet ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 48  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းၵျီႇၼီႇပႃႇ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼင်ႇၼႆ။

Michelle Bachelet လၢတ်ႈဝႃႈ − ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေတိူဝ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး လိူဝ်သေၼႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း လူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းပၼ်ႁႅင်းဢီးႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇတူၵ်းလိုၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႆ မၼ်းၼၢင်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

UN တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ −  လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵေႃႈ လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းလူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၸၢင်ႈတိူဝ်းၼမ်မႃးလိူဝ်သေၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၶူဝ်းၶွင်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈဢဝ်ပိုၼ်ႉတီႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢွင်ႈတီႈပၢႆးယူႇလီ၊ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

UN တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူင်းထႆးၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း လႄႈ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း