UN တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈလၢႆးမႂ်ႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း UN ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸွႆႈၵၼ်ႁႃလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ တႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတူၺ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 June 2023 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) Tom Andrews ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ(UN) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းယူႇၼႆႉ လႆႈပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တူၺ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ မိူင်းမၢင်မိူင်းၵေႃႈ တႄႇတူၺ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူၺ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ ယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈသင်မႃး ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 ပီႊၼၼ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ တႃႇတေထတ်းသၢင် ဝူၼ်ႉတူၺ်းႁႃလွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇဢၼ်၊ တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉလူင်ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁႃလၢႆးတၢင်းတၢင်ႇဢၼ် တႃႇပၼ်တၢမ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း UN လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 17,500 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း