UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇႁႃၶေႃႈမုၼ်း တေပၼ်တၢမ်ႇ တပ့်မတေႃႇ ဢိၵ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈမီးၶေႃႈ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် တပ့်မတေႃႇသေ UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈ လႆႈႁပ့်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူၼ့်ႁႃ ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်တင်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေပၼ်တၢမ်ႇ/ပိၵ့် ၵႂႃႇၼႆ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၸူးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယူႇယဝ့်။

UN ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းၽၢႆႇသေႃႉႁႃၶေႃႈမုၼ်းၵူႈမိူင်း မိူင်း FFM လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 05 August 2019 ဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတပ့်မတေႃႇ ၸိူဝ်းမီးဝႆ့ယူႇၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈပၼ်တပ့်မတေႃႇၼၼ့်မိူၼ်ၵမ့်ၵႅမ် ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈပေႃႇပဵၼ်မႃး လွင်ႈပူၼ့်ပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလိူဝ်မႃး။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽၢႆႇတၢင်လၢတ်ႈတပ့်မတေႃႇ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈၸွမ်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်ႇမိူင်းသင် ၊ ယွၼ့်ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ၶႅင်လႄႈ ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်ၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃး ပၼ်တီႈ ပူးတီးတွင်ႇ ၊ မွင်ႇတေႃး ၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈၼပ့်သွၼ်ႇပၼ်ပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈတင်း ပိင်ႇၵႃႇလီႇၶဝ် ၸွမ်းယူႇ။

ယူႇတီႈ UN လႄႈ မိူင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း UN သေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈဝႆ့ၼမ့်ၼၵ်းပၼ်တၢမ်ႇၸူး ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၵွင့်ၵၢႆႇတင်းတပ့်မတေႃႇ ၊ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵွင့်ၵၢႆႇ တင်းတပ့်မတေႃႇၼၼ့်ၵူၺ်းၼႆ လႆႈႁုႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႆ့ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းၼၼ့် ၸွမ်းဝႃႈ မီးၶေႃႈယိုၼ်ႈယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၸူးၶွမ်ႇပၼီႇ တီႈဢႄႇ သုတ်းမီး 45 သေ ၼႂ်းၼၼ့် ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ၵမ့်ၼမ်ယူႇယဝ့်။

ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်တပ့်မတေႃႇၶဝ် မီးမိူၼ်ၼင်ႇ  (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္) (MEHL) & ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) တႄႇၸဵမ်လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ႇၶူဝ်း ၶိူင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶိူင်ႈ ယႃႈယႃ ၵၢၼ်ဢႃႇမၶၢမ်ႇ (Insurance) ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ၊ ၵၢၼ်ယေးငိုၼ်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ မဵဝ်းပွင်းတင်းၼမ် လႄႈမီးၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင် တီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်းမီးယူႇ 120 ဢၼ်သေ တပ့်မတေႃႇၶဝ်ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆ့ ပႃးယူႇၼႆ လႆႈႁၼ်ပႃးမႃးၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၼၼ့်ယူႇ။

လိူဝ်သေၼၼ့် တီႈဢႄႇသုတ်းမၼ်း လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈထႅင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ 15 ဢၼ် မီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း တပ့်မတေႃႇ လႄႈတိုၵ့်မီးၶွမ်ႇၼီႇ တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း 44 ဢၼ် လႆႈႁူႉဝႃႈမီႈလွင်ႈၵွင့်ၵၢႆႇတင်းတပ့်မတေႃႇထႅင်ႈ။

ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူဝ်းမီးယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ့် မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင့်ၵၼ်တင်း လွင်ႈပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ပၵ်းပိူင်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈ ယႃႉလု သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႆၵႂႃႇယူႇယဝ့်။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ  – သႅင်ၸွမ်မိူင်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း